Môn khoa học xã hội là gì? Môn khoa học xã hội gồm ngành nào?

Môn khoa học xã hội là gì là thắc mắc của các bạn học sinh đang chọn chuyên ngành để thi vào cấp 3 và các trường Cao đẳng, Đại học trong tương lai. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp môn khoa học xã hội là gì? Gồm những môn nào? Ra trường làm gì?

Mục Lục

Môn khoa học xã hội là gì?

Môn khoa học xã hội bao gồm 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân và các môn ngoại ngữ.

Môn khoa học xã hội là gì?

Môn khoa học xã hội là gì?

Xem thêm: Môn khoa học tự nhiên

Môn khoa học gồm những tổ hợp môn nào?

Khối khoa học xã hội gồm các tổ hợp môn khối C và D:

Các tổ hợp môn khối C:

Khối C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Khối C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí.
Khối C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học.
Khối C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử.
Khối C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí.
Khối C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học.
Khối C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học.
Khối C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử.
Khối C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh.
Khối C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lý.
Khối C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử.
Khối C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử.
Khối C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lý.
Khối C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân.
Khối C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội.
Khối C16 Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân.
Khối C17 Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân.
Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân.

Các tổ hợp môn khối D

Khối D00 Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ.
Khối D01 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh.
Khối D02 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga.
Khối D03 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp.
Khối D04 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung.
Khối D05 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức.
Khối D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật.
Khối D07 Toán học, Hóa học, Tiếng Anh.
Khối D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh.
Khối D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh.
Khối D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh.
Khối D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh.
Khối D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh.
Khối D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh.
Khối D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.
Khối D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh.
Khối D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức.
Khối D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga.
Khối D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật.
Khối D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp.
Khối D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung.
Khối D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức.
Khối D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga.
Khối D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật.
Khối D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp.
Khối D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung.
Khối D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức.
Khối D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga.
Khối D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật.
Khối D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp.
Khối D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung.
Khối D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức.
Khối D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga.
Khối D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật.
Khối D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp.
Khối D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung.
Khối D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức.
Khối D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga.
Khối D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật.
Khối D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp.
Khối D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung.
Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga.
Khối D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp.
Khối D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung.
Khối D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức.
Khối D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga.
Khối D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật.
Khối D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp.
Khối D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung.
Khối D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
Khối D68 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
Khối D69 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
Khối D70 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
Khối D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
Khối D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
Khối D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
Khối D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
Khối D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
Khối D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
Khối D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Khối D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
Khối D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.
Khối D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật.
Khối D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp.
Khối D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung.
Khối D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
Khối D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức.
Khối D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
Khối D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
Khối D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
Khối D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
Khối D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
Khối D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
Khối D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
Khối D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
Khối D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
Khối D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh.
Khối D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp.
Khối D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
Khối D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.

Môn khoa học xã hội nên học ngành nào?

Nhóm ngành Quản lý:

 • Quản lí giáo dục
 • Giáo dục đặc biệt
 • Giáo dục công dân
 • Giáo dục chính trị
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh
 • Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước
 • Quản lí nhà nước
 • Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
 • Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân
 • Công tác xã hội
 • Công tác thanh thiếu niên,
 • Khoa học quản lí
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị văn phòng
 • Quan hệ công chúng
 • Thư ký văn phòng…
Các ngành thuộc môn khoa học tự nhiên

Các ngành thuộc môn khoa học tự nhiên

Xem thêm: Cách học thuộc bài nhanh

Nhóm ngành Luật và Kinh tế:

 • Luật
 • Luật (hệ dân sự)
 • Luật học
 • Luật kinh tế
 • Dịch vụ pháp lý
 • Kinh tế
 • Quan hệ quốc tế…

Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí:

 • Báo chí
 • Xuất bản, Quản lý thông tin
 • Lịch sử
 • Nhân học
 • Triết học
 • Địa lý học
 • Xã hội học
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Kinh doanh xuất bản phẩm

Nhóm ngành Sư phạm:

 • Sư phạm Văn
 • Sư phạm Sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm mầm non
 • Sư phạm tiểu học …

Bài viết trên hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về các môn và ngành học của môn khoa học xã hội. Từ đó, bạn có thể lựa chọn được khối thi cụ thể phù hợp với sở trường bản thân

Facebook Comments